Dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK

kandydatka na prorektorkę ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Joanna Kucharzewska – torunianka, od zawsze mieszkanka i miłośniczka Przedmieścia Bydgoskiego.

Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jestem związana od 1992 roku – tj. od rozpoczęcia studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo. W pracy magisterskiej zajęłam się wówczas tematem w ogóle nierozpoznanym i pomijanym, czyli budownictwem szkieletowym na Przedmieściu Bydgoskim. W 2004 roku obroniłam doktorat na temat architektury i urbanistyki Torunia w czasach Cesarstwa Niemieckiego. Zabytkowa architektura Torunia często pojawia się w moich artykułach, jest także przedmiotem licznych dokumentacji konserwatorskich, tj. badań architektonicznych, inwentaryzacji elementów wyposażenia wnętrz oraz kart ewidencyjnych zabytków. Różnorodne działania konserwatorskie, współpraca z instytucjami samorządowymi, inwestorami, a także kilkuletnia praca w biurze architektonicznym pozwoliły mi na poznanie lokalnego rynku i możliwości płynących z wieloobszarowej współpracy.

Drugim nurtem badawczym, będącym w kręgu moich zainteresowań, jest współczesna architektura w dobie globalizacji oraz relacji międzykulturowych. Z tym wiązały się moje wyjazdy m.in. do USA, Niemiec i Włoch czy stypendia w Korei Południowej i Chinach. Zebrane wówczas materiały wykorzystałam na przygotowanie artykułów, ale przede wszystkim książki pt. Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego (2015), która była osiągnięciem pozwalającym na uzyskanie w 2016 roku stopnia doktora habilitowanego. W 2019 roku awansowałam na stanowisko profesora uczelni.

Swoje zainteresowania staram się upowszechniać poprzez prowadzenie serii wydawniczej „Studia z architektury nowoczesnej”, w której poruszane są zagadnienia z pogranicza architektury, działań przestrzennych, dekoracji budynków oraz dizajnu. W latach 2015-2018 kierowałam pracami zespołu badawczego realizującego projekt na Ukrainie, finansowany przez Fundację Lanckorońskich, pt. „Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej – województwo podolskie”. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie uświadomiły mi, jak ważną i dokumentacyjną wartość miały te działania.

Od 2016 roku zajmuję stanowiska kierownicze – byłam zastępcą dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, a od 2020 roku pełnię funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. W trakcie swojej kadencji nawiązałam wiele kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podpisałam porozumienia o współpracy z instytucjami kultury i edukacji (m.in. z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa), galeriami i muzeami (m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu), ośrodkami badawczymi (m.in. z Siecią Badawczą Łukasiewicz) i fundacjami, co zaowocowało licznymi wspólnymi przedsięwzięciami. Reprezentowałam także Wydział Sztuk Pięknych UMK na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, biorąc udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje, biznes, nauka” i prezentując interdyscyplinarne możliwości naszej jednostki wynikające ze współdziałania artystów, konserwatorów dzieł sztuki oraz przedstawicieli nauk o sztuce. Praktyczne umiejętności zarządcze uzupełniłam o teoretyczną podbudowę, kończąc w 2023 roku studia podyplomowe na kierunku zarządzanie uczelnią wyższą. 

Moje dotychczasowe działania na polu naukowym i dydaktycznym zostały docenione przez niezależne gremia – zostałam uhonorowana m.in. Wyróżnieniem Fundacji Stefana Batorego (2004) oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2005), a w 2019 roku otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Należę do prestiżowych organizacji, tj. Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-Polska, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

W wolnych chwilach spaceruję lub biegam, słuchając dobrej muzyki. Lubię też oglądać filmy i spędzać czas w gronie przyjaciół przy dobrym jedzeniu i grach planszowych.

 

http://www.zhsn.umk.pl/o,17,dr-joanna-kucharzewska.html

Masz pytania?
Napisz do nas!