Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Z całego serca dziękuję Wam za okazane zaufanie i wybór na Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wasze poparcie traktuję przede wszystkim jako zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz Naszej Wspólnoty.

W tej pracy – jak wielokrotnie podkreślaliśmy – liczymy na współpracę wszystkich osób tworzących wspólnotę akademicką UMK. Także – a może przede wszystkim – tych, które mnie nie poparły lub powątpiewają, czy będziemy w stanie spełnić pokładane w nas nadzieje i wyborcze obietnice.

Za twardą wyborczą walkę, prowadzoną w duchu demokracji i akademickiej samorządności, dziękuję profesorowi Wojciechowi Wysocie i jego zespołowi. Liczymy na otwartą i szczerą współpracę dla dobra UMK w nadchodzących miesiącach i latach.

W trakcie kampanii obiecywaliśmy Państwu otwartą i nieustanną rozmowę o sprawach uczelni. Wszystkie kanały komunikacji, których używaliśmy w ostatnich miesiącach, pozostają do Państwa dyspozycji. Proszę korzystajcie z naszej strony internetowej (https://tretynteam.pl) lub fanpage’a na Facebooku, by zadawać pytania, przesyłać sugestie i dowiadywać się o podejmowanych przez nas działaniach.

Raz jeszcze dziękuję!

Do zobaczenia na Uniwersytecie,

Andrzej Tretyn

-//-

Dear Colleagues,

I would like to thank you wholeheartedly for the trust you have placed in me and for electing me Rector of Nicolaus Copernicus University. I treat your support above all as a commitment to work hard for the benefit of Our Community.

In this work – as we have emphasised on many occasions – we count on the cooperation of all those who make up the NCU academic community. Also – or perhaps above all – those who did not support me or who doubt whether we will be able to fulfil election promises.

For the tough electoral fight, conducted in the spirit of democracy and academic self-governance, I thank Professor Wojciech Wysota and his team. We look forward to sincere cooperation for the good of NCU in the months and years to come.

During the campaign, we promised you an open and ongoing conversation about university issues. All the communication channels we have used in recent months remain at your disposal. Please use our website (https://tretynteam.pl) or Facebook fanpage to ask questions, send suggestions and find out about the activities we are undertaking.

Thank you again!

See you at the University,

Andrzej Tretyn

Wspólnota – nowoczesność – rozpoznawalność

Nasza propozycja programowa opiera się na przekonaniu, że Naszemu Uniwersytetowi potrzebna jest otwarta, systematyczna i szczera rozmowa dotycząca najważniejszych szans i wyzwań w nadchodzących latach. Dlatego podstawowym punktem mojego programu, przygotowanego we współpracy z kandydatami na prorektorki i prorektorów z #TretynTeam i w konsultacjach środowiskowych jest odbudowa wspólnoty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako nowoczesnej i rozpoznawalnej uczelni. Moje doświadczenie w zarządzaniu Uniwersytetem na różnych poziomach, w tym ośmioletnim kierowaniem nim jako rektor, gwarantuje realizację ambitnych celów rozwojowych.

Wspólnota

Zaufanie i dobra komunikacja

Zapewnimy otwartość na poszczególne środowiska wspólnoty uniwersyteckiej (grupy pracownicze, studenckie i doktoranckie, związki zawodowe) i otoczenia społeczno-gospodarczego. Ważny będzie powrót do sprawdzonych mechanizmów autonomii i samorządności akademickiej, w szczególności kadencyjności najważniejszych funkcji kierowniczych oraz bezpośredniego wyboru władz dziekańskich. Ustanowimy bardziej symetryczne i partnerskie relacje między działami administracji ogólnouniwersyteckiej oraz administracjami wydziałowymi. Zaproponujemy również nowe rozwiązania kompetencyjne i personalne w najwyższych władzach administracyjnych UMK.

Uniwersytet to ludzie

Zadbamy o godne warunki pracy i kształcenia. Usprawnieniu ulegną procedury przeciwdziałania mobbingowi i zapewnienia równego traktowania. Ważny jest także dobrostan i wsparcie psychologiczne dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Różnorodność jest siłą Naszej Uczelni. Wielość wydziałów, dyscyplin, kierunków studiów, różnych grup pracowniczych, studenckich i doktoranckich, żyjących w dwóch miastach regionu, stanowi o wyjątkowości Uniwersytetu. Odnowa wspólnoty akademickiej oparta będzie na inkluzywności osób o odmiennych potrzebach i ścieżkach kariery.

Zrównoważony rozwój

Równoważenie budżetu nie może odbywać się jedynie poprzez oszczędności, nie może też odbyć się kosztem pracowniczek i pracowników UMK. Będziemy dążyć do większej transparentności podziału środków. Potrzebne jest systematyczne i życzliwe wsparcie wszystkich osób pracujących w UMK, bez którego nakładanie nowych obowiązków prowadzi jedynie do frustracji i wypalenia zawodowego. Niezbędny jest audyt i zmiana systemu oceny pracowniczej, tak aby procedury te stały się przejrzyste, efektywne i przewidywalne. Dla nauczycielek i nauczycieli akademickich będzie to wprowadzenie prostych procedur oceny eksperckiej opartych na danych już zgromadzonych; dla pozostałych osób zaproponujemy prostszą procedurę oceny uwzględniającą ich realne obowiązki i kompetencje. Ważnym elementem będzie również uproszczenie procedur przyznawania nagród rektorskich – zwłaszcza dydaktycznych, organizacyjnych i promocyjnych, tak aby docenić codzienne, ponadstandardowe zaangażowanie wielu naszych koleżanek i kolegów pomijanych w obecnym szczególnie nieprzejrzystym systemie.

Collegium Medicum

Jesienią tego roku mija 20 lat od strategicznej dla UMK decyzji połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to okazja do zadbania o bardziej zrównoważony rozwój obu części Uniwersytetu. Zachowamy odrębność obydwu Szpitali Uniwersyteckich, przy harmonijnym rozwoju ich zaplecza i oferty klinicznej, przy stworzeniu wspólnej i racjonalnej polityki zakupowej. Będziemy aktywnie zabiegać o zewnętrzne środki na poszerzenie oferty dydaktycznej o kierunek lekarsko-dentystyczny i zwiększenie liczby studentów kształconych na kierunku lekarskim. Możliwe to będzie w oparciu o Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, które powinno powstać w ciągu czterech lat. Uważamy, że kształcenie w Collegium Medicum UMK jest jedyną profesjonalną ofertą regionu dla przyszłych lekarzy.

Kultura studencka

Ważne jest dla nas odnowienie samorządnej kultury studenckiej, w dialogu ze studentkami i studentami oraz doktorantkami i doktorantami, w oparciu o potrzeby tych grup, w odbudowanych instytucjach i wydarzeniach UMK (juwenalia, kluby studenckie, radio i telewizja uniwersytecka, koła naukowe, sport akademicki w Toruniu i Bydgoszczy), które zawsze im służyły. Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska studenckiego, powrócimy do jednej prorektorki ds. studenckich i kształcenia, integrującej wszystkie istotne sprawy studenckie i doktoranckie, w tym odpowiadającej za stworzenie przejrzystych zasad podziału środków z funduszu stypendialnego tak, aby przy wsparciu zewnętrznym możliwe było sukcesywne dokonywanie niezbędnych remontów i modernizacji przestrzeni studenckich, w tym akademików. Ważne jest włączenie doktorantek i doktorantów w system premiowania za szczególnie wartościowe publikacje naukowe.

Nowoczesność

Kształcenie oparte na nowoczesnych technologiach

Naszym priorytetem jest kształcenie, w szczególności w ramach Otwartych Kursów UMK w formule LLL (Lifelong Learning, tj. edukacji całożyciowej) i z wykorzystaniem doświadczeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kształcenia na odległość (distance learning), innych małych form edukacji (microcredentials) oraz poprzez realizację projektów (Project Based Learning). Stawiamy w tym zakresie na współpracę w ramach YUFE (Young Universities for the Future of Europe) oraz większą liczbę interdyscyplinarnych i edukacyjnych projektów europejskich.

Przyjazna przestrzeń

Rozwój kształcenia to także inwestycje w strefy relaksu i wypoczynku oraz infrastrukturę nauki, w tym modernizację istniejących i budowę nowych domów studenckich i przestrzeni dydaktycznych, szczególnie w kampusie bydgoskim. Są to niezbędne warunki, by zatrzymać studentki i studentów – do tego zaś konieczna jest współpraca z miastami i regionem. Edukacja służy dziś różnym celom: zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, rozwojowi kariery akademickiej, ale pełni również istotną rolę w mobilności międzynarodowej czy rozwoju osobistym. Każda z tych ścieżek znajdzie realizację w nowoczesnym UMK.

Inkluzywna uczelnia badawcza

Stawiamy na rozwój badań pionierskich (frontier research) i interdyscyplinarnych, w których jesteśmy i możemy być liderami w skali światowej, z włączaniem w istniejące obszary doskonałości członkinie i członków wspólnoty akademickiej na różnych etapach rozwoju kariery. Wypracowane mechanizmy elastyczności finansowej i autonomii decyzyjnej są niezbędne, jeśli chcemy utrzymać wysoką pozycję naukową i nie mogą ograniczać się jedynie do segmentów Uczelni formalnie włączonych w struktury IDUB. Priorytetem jest rozwój badań i kształcenia w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i instytucjonalizacja informatyki w UMK. Podejmiemy także wyzwanie stworzenia w regionie cyfrowego hubu we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, nadającego nowy impuls rozwojowy województwu, tworząc miejsca pracy.

Zielony Uniwersytet

Uniwersytet powinien być liderem transformacji ekologicznej i energetycznej w regionie. Będziemy dążyć do redukcji kosztów stałych funkcjonowania uczelni związanych z nieruchomościami. Nie dotyczy to jedynie sprzedaży niektórych nieruchomości, ale przede wszystkim sfinansowanej ze źródeł zewnętrznych termomodernizacje najbardziej energochłonnych budynków oraz opracowanie realistycznego planu solaryzacji UMK i dostosowania Naszej Uczelni do wymagań polityki zielonego ładu UE. Transformacja energetyczna Uniwersytetu stanowi jedno z najważniejszych wyzwań nie tylko nadchodzącej kadencji.

Zarządzanie

Będziemy dążyć do realnego wprowadzenia na UMK zasad zarządzania procesowego i lean management, opartego na podmiotowym traktowaniu wszystkich członkiń i członków wspólnoty akademickiej i wykorzystania gromadzonych przez Uniwersytet danych do skutecznego podejmowania stojących przed nami wyzwań. Zarządzanie ma nie tylko wspomagać codzienne aktywności, ale być nastawione na rozwój kultury innowacji. Prawdziwa autonomia finansowa wydziałów powinna opierać się na przewidywalności i przejrzystości budżetów oraz możliwości wykorzystania na wydziałach części wypracowanych zysków. Pobudzenie UMK do generowania przychodów możliwe jest przez wprowadzenie zachęt i szybkiej ścieżki dla organizowania studiów podyplomowych, komercyjnych, małych form edukacyjnych, premii dla osób realizujących na Naszej Uczelni projekty badawcze oraz zamawiane usługi badawcze, edukacyjne i eksperckie.

Rozpoznawalność

Promocja

Powyższych zadań nie da się osiągnąć bez nowoczesnej promocji, z wykorzystaniem marketingu cyfrowego i przy zwiększonym zasięgu w mediach społecznościowych. W kontekście zmniejszającej się liczby osób studiujących, traktujemy to wyzwanie jako priorytet. Informacja o kierunkach studiów będzie miała szeroki zasięg, co pozwoli przywrócić UMK pozycję lidera kształcenia w regionie. Doceniamy i wesprzemy wydziałowe i instytutowe tradycje promocji kierunków studiów. Zadbamy o zwiększenie oferty i uatrakcyjnienie produktów z logo UMK i wydziałów, a także punktów ich dystrybucji.

Uniwersytet rozpoznawalny na świecie

Będziemy aktywnie promować nasze kluczowe obszary badawcze i współpracę międzynarodową ze strategicznymi partnerami. Efektywnie wykorzystamy szanse, które daje nam uczestnictwo w YUFE, YERUN (The Young European Research Universities Network) czy zaangażowanie w CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment). Naszą powinnością jest lobbowanie na rzecz konkretnych rozwiązań prawnych w zakresie oceny badań, kariery naukowej, uniwersyteckich rankingów międzynarodowych, prawdziwej otwartej nauki (open science), a nie płatnego otwartego dostępu (open access) na poziomie krajowym i europejskim – nasze doświadczenie w tym zakresie jest gwarantem powodzenia. Strategicznie ważnym obszarem jest wsparcie i rozwój nauki języka i kultury polskiej zagranicą, stanowiąc nasz ogromny potencjał dydaktyczny i promocyjny. To wszystko tworzy wiarygodność i markę UMK.

Biznes i komercjalizacja badań oraz współpraca z otoczeniem

Otwarty uniwersytet to zrównoważona współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami kultury i edukacji, biznesem i sektorem pozarządowym, oparta na wspólnych programach stażowych, aplikacjach o granty, wspólnych przedsięwzięciach naukowych i komercyjnych. Komercjalizacja wyników badań, kontakty z biznesem w tym odnowienie roli Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, znajdą się pod bezpośrednim zwierzchnictwem rektora.

Oddziaływanie kulturowe uniwersytetu

Projekty edukacyjne i artystyczne afiliowane przez UMK zaistnieją w przestrzeni miast regionu. Siła Wydawnictwa UMK będzie zasadzać się nie tylko na utrzymaniu wysokiej jakości pracy edytorskiej, ale także na sprawnych i nowoczesnych kanałach dystrybucji i promocji książek. Rozwojowy trend Biblioteki Głównej zostanie utrzymany, a małe wydziałowe biblioteki – oprócz swojej podstawowej funkcji – staną się przyjazną i relaksacyjną przestrzenią dla studentów. Wzmocniona zostanie opiniotwórcza rola eksperckiej rady programowej Muzeum Uniwersyteckiego i zwiększona jego dostępność.

Kluczowi partnerzy

Fundamentalne znaczenie ma dla nas docenienie tradycji naszej Alma Mater i ludzi, którzy często przez dziesięciolecia pracowali i pracują na rzecz jej rozwoju i dobra. Dotyczy to również interesariuszy zewnętrznych, w tym absolwentek i absolwentów jako kluczowych partnerów uczelni. Współpraca z nimi buduje markę Uniwersytetu w Polsce i na świecie. To zaś jest źródłem prestiżu, dodatkowych środków finansowych – np. w formie stypendiów czy grantów dla osób studiujących, przyciągania nowych studentek i studentów do Uniwersytetu – jako największej uczelni w regionie, jedynej uczelni badawczej zlokalizowanej w dwóch miastach, nie będących metropoliami. To Uniwersytet jest osią współpracy między Toruniem i Bydgoszczą, dając istotny impuls rozwojowy dla regionu.

Zespół

Rektor Elekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kandydatki i kandydaci na prorektorów

Terminarz spotkań

Często zadawane pytania

Nie planujemy zamykania żadnego z wydziałów.

Nie planujemy takiej reorganizacji, nie chcemy tworzyć kolegiów. Przed Uniwersytetem stoją ważniejsze wyzwania, które nie wymagają zmian w strukturze wydziałowej.

Nie, pozostawione zostaną dziekanaty wydziałowe, jako jednostki, które najlepiej znają specyfikę danego wydziału i prowadzonych kierunków studiów.

Nie! Uważamy, że pion administracyjny jest kluczowy dla funkcjonowania naszej Uczelni.
Natomiast w interesie nas wszystkich jest to, by żadna z osób nie była nadmiernie obciążona pracą.
Ustanowimy bardziej symetryczne i partnerskie relacje między działami administracji ogólnouniwersyteckiej oraz administracjami wydziałowymi.
Zadbamy o godne warunki pracy oraz systematyczne i życzliwe wsparcie wszystkich osób pracujących w UMK, bez którego nakładanie nowych obowiązków prowadzi jedynie do frustracji i wypalenia zawodowego.
Naszym celem jest wspólnota, szacunek, zrozumienie i komunikacja.

Są – mało liczne – kierunki studiów, bez których nie wyobrażamy sobie istnienia poważnego, szerokoprofilowego uniwersytetu (np.: filozofia, filologia klasyczna). Dlatego nie planujemy zamykania kierunków, które regularnie przeprowadzają udaną – choćby niewielką – rekrutację.

Tak, planujemy nadal wspierać finansowo i merytorycznie działalność Centrum Badań Kopernikańskich.

Tak, planujemy, że opłaty te zostaną podzielone pomiędzy szkoły doktorskie i wydziały w ten sposób, że po stronie wydziałów pozostanie wynagrodzenie promotora, a po stronie szkół doktorskich – wynagrodzenie recenzentów.

Jest to złożone zagadnienie, po pierwsze należy zadbać o szeroką promocję UMK, wydarzeń wydziałowych, wymienić bazę gadżetów UMK na nowoczesne, a także znacznie ją poszerzyć. Uruchomić na starówce w Toruniu oraz na kampusie UMK punkty dystrybucji gadżetów UMK, a także wydziałowych. Planujemy przygotowanie oferty gadżetów wydziałowych i ich dystrybucję centralną jeśli tylko wydziały będą tym zainteresowane. Pragniemy uruchomić kawiarnio-księgarnie w centrum Torunia, a także na kampusie toruńskim oraz bydgoskim, które będą miejscami przyjaznymi do spędzania czasu, a także pozwolą na dystrybucję gadżetów uniwersyteckich oraz wydawnictwa UMK.

Rozpoznawalność UMK będziemy też zwiększać poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych kongresach, lobbując na rzecz naszej uczelni. Zwiększymy nasz udział w wydarzeniach organizowanych przez NAWA, aktywniej włączymy się w działania YERUN czy YUFE.

Rozpoznawalność UMK będziemy też zwiększać poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych kongresach, lobbując na rzecz naszej uczelni. Zwiększymy nasz udział w wydarzeniach organizowanych przez NAWA, aktywniej włączymy się w działania YERUN czy YUFE.

Tak, planujemy przyjrzenie się ofercie dydaktycznej naszego uniwersytetu. Zwiększenie jej atrakcyjności, zwiększenie liczby zajęć prowadzonych online, wprowadzenie krótkich kursów (microcredentials). Planujemy także, otworzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Przede wszystkim zadbamy o uelastycznienie programów i form kształcenia tak, aby wykorzystać kompetencje nabyte w czasie pandemii, dzięki czemu możliwe będzie także dostosowanie form kształcenia do potrzeb osób pracujących czy studiujących na podstawie indywidualnej ścieżki.

Sposobem będzie m.in. szersza promocja Uniwersytetu polegająca m.in. na naszej stałej obecności w szkołach regionu, powrót do dynamicznych kampanii informacyjnych typu out door oraz wzmożonej obecności w mediach społecznościowych. Docenimy i wesprzemy promocyjne inicjatywy wydziałów i instytutów.

Zamierzamy stworzyć więcej przestrzeni przyjaznej studentkom i studentom oraz doktorantkom i doktorantom tak, aby możliwe było zapewnienie stref relaksu, odpoczynku i bardziej przyjaznego otoczenia. Oferta UMK jest bogata – trzeba przede wszystkim zadbać o komfort i logistykę studiowania.

Tak, zamierzamy to zrobić i w możliwie największym stopniu oddać TV UMK w ręce środowiska studencko-doktoranckiego.

Zamierzamy rozbudować potencjał kadrowy Ośrodka Wsparcia i Rozwoju, poprzez zwiększenie liczby etatów i tym samym – dostępności niezbędnej pomocy. Dodatkowo analizujemy możliwości stworzenia “przychodni” psychologicznej tak, aby możliwe było także wsparcie na zasadach komercyjnych.

Przede wszystkim zrealizujemy wreszcie zapisany we wniosku ID-UB projekt powołania biura projektowego UMK, którego zadaniem będzie wspomaganie przygotowywania wniosków grantowych (a nie tylko ich rozliczania).

Zapewnimy zwiększoną reprezentację tej grupy w senacie UMK i kolegium elektorów. Będziemy aktywnie lobbować na rzecz powiązania płac ze średnią krajową, a środki na podwyżki będziemy dzielić w sposób przejrzysty i po szerokich konsultacjach.

Zdecydowanie tak, w szczególności zadbamy o uproszczenie i większą przejrzystość procedur oraz o szybkie ustalenie, precyzyjnych kryteriów i procedur oceny.

Tak, planujemy cykliczne spotkania przedstawicieli kolegium rektorskiego z poszczególnymi grupami społeczności uniwersytetu. Będziemy spotykać się bezpośrednio, jak również organizować sesje Q&A on-line.

Wprowadzimy przejrzyste zasady wydawnicze. Zostanie jasno określona „zawartość” arkusza wydawniczego. Niestandardowe oczekiwania wydawnicze będą oparte o indywidualny kosztorys. Zostaną zweryfikowane zapisy umów. Pozycje wydawane przez Wydawnictwo UMK znajdą się w różnych punktach dystrybucji, również w formie stoisk czasowych podczas konferencji na Wydziałach.

Tak. Redaktorzy czasopisma otrzymają egzemplarze dla Autorów artykułów, Redaktorów i dodatkowe (np. dla celów promocyjnych).

#TretynTeam

Wspólnota – nowoczesność – rozpoznawalność

Masz pytania?
Napisz do nas!