Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

kandydatka na prorektorkę ds. studenckich i kształcenia

Jestem doktorką habilitowaną nauk prawnych, zatrudnioną na stanowisku profesorki UMK. Pełnię funkcje: kierowniczki Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, kierowniczki studiów doktoranckich w zakresie prawa oraz kierowniczki studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego na WPiA UMK. Obecnie jestem senatorką UMK (2020-2024). Posiadam w swoim dorobku ponad 130 prac naukowych (w tym dwie monografie). Byłam stypendystką MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu, jestem członkinią European Law Institute, European Association of Private International Law, a także polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Studia prawnicze ukończyłam w 2002 roku z wynikiem bardzo dobrym i jeszcze w tym samym roku rozpoczęłam pracę na Wydziale Prawa i Administracji na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałam w 2007 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa w 2016 roku. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007).

Jak dotąd wypromowałam 5 doktorów, a obecnie pod moją opieką znajduje się kilkoro doktorantów, w tym w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK oraz w Academia Copernicana. Pełniłam również funkcję recenzenta w kilku zakończonych przewodach doktorskich w Polsce oraz jednym prowadzonym przez WPiA UW oraz Université Paris II – Assas (Sorbonne). Byłam także recenzentką lub członkinią komisji w czterech zakończonych przewodach habilitacyjnych.

Od lat współpracuję z różnymi podmiotami gospodarczymi, publicznymi, samorządami zawodowymi, prowadząc działalność szkoleniową i opiniodawczą. Działalność tę prowadzę także na UMK, m.in. w Centrum Ekspertyz Prawnych WPiA UMK czy na zlecenie Rektora UMK i innych jednostek.

W trakcie pracy na UMK jestem lub byłam członkinią licznych komisji wydziałowych oraz rektorskich, których praca dotyczyła m.in. jakości kształcenia, programów studiów czy kryteriów awansu naukowego. Dodatkowo byłam przewodniczącą (2008-2016) i członkinią (2016-2020) Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, członkinią Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008-2016), Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 2014), a także Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK (2016-2020), co potwierdza moje zaangażowanie organizacyjne na rzecz macierzystego wydziału oraz UMK. Od 2007 roku pełnię funkcję opiekunki Studenckiego Koła Naukowego „Niematerialni” zajmującego się prawem własności intelektualnej oraz współpracuję z kołem naukowym „LexMedica”.

W czasie wolnym lubię czytać, słuchać muzyki, spacerować, uprawiać nordic walking i podróżować do ciekawych miejsc. Całkiem nieźle radzę sobie w kuchni.

Masz pytania?
Napisz do nas!